บริษัท ซียูอะเกน จำกัด (สาขา 00001)

บริษัท ซียูอะเกน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

5/46  หมู่ที่ 2  ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

โทร 083-035-9755

http://www.seeyouagain-euroup.com

info.seeyouagain@gmail.com

 

บริษัท ซียูอะเกน จำกัด (สาขา 0001)

เลขที่ 244 ปั้มปตท. ห้วยวังนอง ถนนอุบลตระการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทร 081-566-2214

http://www.seeyouagain-ubon.com

http://www.seeyouagain-thailand.com

info.seeyouagain@gmail.com

 

• บริษัทนี้ได้จดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์ เป็นนิติบุคคล ประเทศบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0125558024959

• เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125558024959

• ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว License 11/08310

• สมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 03993

• สมาชิกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) หมายเลข TTPA-O-0046

• สมาขชิกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Tourism Council of Thailand (TCT) หมายเลข ว.294-308