เงื่อนไขทัวร์ส่วนตัว

  1. ท่านต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเอง ราคาทัวร์เป็นราคาแลนด์ (Land) ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
  2. ตั๋วท่องเที่ยวทำจ่ายหน้างานตามจริง ไม่ได้รวมราคาไว้ในทัวร์ เนื่องจากกรุ๊ปเล็ก จองตั๋วล่วงหน้าแบบกรุ๊ปใหญ่ไม่ได้ แต่เมื่อไปถึงที่แล้วก็ไม่ได้รอนาน เพราะจำนวนคนไม่มาก และที่ไม่รวม เพราะทัวร์ส่วนตัวจะไปเลือกเที่ยวเองตามใจชอบหน้างาน เที่ยวแบบไม่ต้องรีบไปเข้าสถานที่ชมต่างๆ ตามเวลากำหนด
  3. โปรแกรมได้ใส่ข้อมูลน่าเที่ยวไว้มากกว่าที่สามารถเที่ยวได้จริงในเวลาจำกัด ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเที่ยวได้หมดทุกแห่ง เพราะจะเที่ยวช้าและเร็วขึ้นอยู่กับผู้เที่ยว ที่ผู้เที่ยวจะกำหนดเอง และต้องเลือกเที่ยวในบางโปรแกรมที่สนใจเฉพาะกลุ่ม
  4. โปรแกรมดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพอากาศ สภาพจราจร การประท้วง การนัดหยุดงาน และเทศกาล เวลาเปิดปิดของสถานที่เข้าชม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
  5. ความสะดวกสบายของโรงแรม ตามรายการที่เราแจ้งให้ท่าน ทราบเป็นความพอใจของท่าน กับการบริการของโรงแรม เราไม่สามารถการันตีบริการของโรงแรมได้
  6. บริษัทได้จัดทำประกันภัยกลุ่ม ตามกฏหมายท่องเที่ยวกำหนดให้ทุกท่าน คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ คือ ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท และคุ้มครองชีวิต 1,000,000 บาท โดยทำประกันภัยไว้กับ บริษัท แอกซ่า จำกัด แต่ไม่คุ้มครอง ผู้เดินทางที่อายุ น้อยกว่า 1 ปี และ มากกว่า 75 ปี และคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  7. ประกันภัยกลุ่ม เป็นประกันที่เน้นการคุ้มครองการรักษาที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ ไม่คุ้มครองการรักษาจากโรคประจำตัว หรือการเจ็บป่วยระหว่างเดินทาง หากท่านมีโรคประจำตัว กรุณาอย่าลืมเตรียมยาติดตัวไปด้วย
  8. เมื่อท่านได้วางมัดจำงวดแรกแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขต่างๆแล้วโดยอัตโนมัติ