ที่อยู่

บริษัท ซียูอะเกน จำกัด (สาขา 00001)
244 ปั้มปตท. ห้วยวังนอง (วัดศรีแสงทอง)
ถนนอุบลตระการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว TAT License 11/08310
สมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 03993
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125558024959
บริษัทนี้ได้จดทะเบียนการค้าเลขที่ 0125558024959